Politika kvaliteta - Domaći med i proizvodi od meda

beemed

POLITIKA KVALITETA I ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI

Politika kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proističe iz dugoročnog opredjeljenja poduzeća da proizvedi
kvalitetne, zdravstveno ispravne i po krajnjeg korisnika sigurne med, pekmez, te ostale pčelinje i poljoprivredne
proizvode. Osnovne smjernice Politike su zasnovane težnjama ka poboljšanju sistema kvaliteta i HACCP
sistema uz zadovoljenja zahtjeva zainteresovaniuh strana i iste se ogledaju u sljedećem:

KUPCI:
– Svoj odnos sa kupcima graditi na temelju međusobnog povjerenja, korektnog informisanja i
blagovremenog rješavanja problema na obostrano zadovoljtvo.
– Obezbjedi vrhunski kvalitet meda i pekmeza u skladu sa načelom “Zasladite život zdravljem”
– Proizvoditi prepoznatljive proizvode i uvoditi nove visokokvalitetne proizvode, koji će kvalitetom i
cijenom zadovoljiti potrebe potrošača, ostvariti profit i osigurati potrebe radnika i vlasnika.

RADNICI:
– Uspostaviti ambijent saradnje, povjerenja i pripadnosti preduzeću koji se temelji na kvalitetnom
informisanju, komunikaciji, redovnom izmirenju obaveza prema radnicima i uključivanju istih u
kreiranje i poboljšavanje svih poslovnih prosesa unutar preduzeća.
– Osigurati da zaposleni budu stalno obučavani o značaju zdravstvene ispravnosti proizvoda i primjeni
ISO i HACCP sistema, podvrgnuti periodičnim zdravstvenim pregledima i svjesni svojih odgovornosti
vezano za mjere i pravila koja moraju poduzimati i poštovati.

PARTNERI:
– Upravljati procesima na način koji će omogućiti ispunjenje svih poslovnih ciljeva sa minimalnim resursima
uz stalno zadovoljenje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.
– Nabavljati ulazne sirovine od proverenih dobavljača i provjeravati ispravnost istih laboratorijskim i drugim
kontrolama.

OKRUŽENJE:
– Osigurati društveno odgovorno poslovanje uz poštivanje zakonskih i ostalih primjenjivih zahtjeva.
– Stalna komunikacija sa okruženjem, usmerenost ka korisnicima i protok informacija, kao uslov održanja i
poboljšanja prepoznatljivosti i ugleda preduzeća.

VLASNICI:
– Osigurati zadovoljstvo vlasnika kroz optimizaciju procesnih aktivnosti koje omogućavaju racionalizaciju
troškova i veću iskorištenost svih kapaciteta i resursa preduzeća.
– Uvjek biti, bar za korak, ispred konkurencije na tržištu.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PROIZVODA
– Kontinualno poboljšavati kvalitet i zdravstvenu ispravnost proizvoda, kao i učinke procesa i sistema
upravljanja kvalitetom i zdravstvene ispravnosti hrane.
– Osigurati provjeru i usklađivanje proizvoda sa proizvođačkim specifikacijama, zakonskim i ostalim
odredbama, te omogućiti sljedljivost proizvoda i pozitivnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama
u lancu hrane.
– Održavati visoke higijenske standarde osoblja, radnih prostorija i opreme, te pravovremeno i primjereno
educirati radnike o njihovoj ulozi u sistemu kvaliteta i HACCP sistemu.
– Stalnom kontrolom proizvoda i procesa u pogledu higijene, dobre prakse i samokontrole na temeljima HACCP
-koncepta odstrani sve rizike po bezbjednost i zdravlje korisnika.

Lipnica, maj, 2022. Direktor
Amina Muharemagić

Loading

X